EN | RS

Bilans stanja

BILANS STANJA na dan 30.09.2016.


   (u hiljadama dinara) 
AKTIVA Iznos tekuće godine

Iznos prethodne godine-

krajnje stanje

Iznos prethodne godine -početno stanje

Gotovina, gotovinski ekvivalenti i sredstva kod centralne banke 3.951.149 4.081.407 5.491.976
Založena finansijska sredstva 283.156 584.834 0
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju 24.499 295.295 281.805
Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0 0 0
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 2.005.353 244.349 37.343
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 2.141.973 3.449.188 0
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija 715.537 3.057.235 2.799.186
Krediti i potraživanja od komitenata 23.540.369 19.195.483 22.189.590
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0 0
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika 0 0 0
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate 0 0 0
Investicije u zavisna društva 0 0 0
Nematerijalna ulaganja 72.417 28.085 45.611
Nekretnine, postrojenja i oprema 641.802 628.570 626.270
Investicione nekretnine 127.260 130.028 133.789
Tekuća poreska sredstva 0 0 0
Odložena poreska sredstva 62.393


62.393

60.049
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 0 0 0
Ostala sredstva 140.071 177.945 109.900
UKUPNO AKTIVA 33.705.979 31.934.812 31.775.519


   (u hiljadama dinara) 
PASIVA-obaveze Iznos tekuće godine Iznos prethodne godine-krajnje stanje

Iznos prethodne godine -početno stanje

Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovini 314 0 0
Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0 0 0
Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika 0 0 0
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci 2.018.120 702.699 1.767.720
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima 25.337.479 23.373.380 23.190.043
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0 0
Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva 0 0 0
Subordinirane obaveze 0 1.851.741 1.841.943
Rezervisanja 67.749 91.639 55.605
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 0 0 0
Tekuće poreske obaveze 0 0 0
Odložene poreske obaveze 0 0 0
Ostale obaveze 164.593 175.543 202.651
UKUPNO OBAVEZE 27.588.255 26.195.002 27.057.962
KAPITAL      
Akcijski kapital 4.248.483 4.248.483 3.048.483
Sopstvene akcije 0 0 0
Dobitak 373.677 0 4.239
Gubitak 0 185.466 275.654
Rezerve 1.495.564 1.676.793 1.940.489
Nerealizovani gubici 0 0 0
Učešća bez prava kontrole     0
UKUPNO KAPITAL 6.117.724 5.739.810 4.717.557
UKUPNO NEDOSTATAK KAPITALA 0 0 0
UKUPNO PASIVA 33.705.979 31.934.812 31.775.519