EN | RS

Bilans uspeha

BILANS USPEHA za period od 01.01.2016-30.06.2016.


  (u hiljadama dinara)
POZICIJA

Tekuća

godina

Prethodna

godina

     
Prihodi od kamata 721.321 805.451
Rashodi od kamata 138.346 245.861
Neto prihod po osnovu kamata 582.975 559.590
Neto rashod po osnvu kamata 0 0
Prihodi od naknada i provizija 308.205 317.307
Rashodi naknada i provizija 44.486 37.824
Neto prihod po osnovu nakanda i provizija 263.719 279.483
Neto rashod po osnovu naknada i provizija 0 0
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju 6.903 12.102
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju 0 0
Neto dobitak po osnovu zaštite od rizika 0 0
Neto gubitak po osnovu zaštite od rizika 0 0
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava koji se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0 0
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava koji se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0 0
Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju  0 0
Neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju 0 0
Neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule 0 0
Neto rashod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule 1.072 5.046
Neto dobitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate 0 0
Neto gubitak po osnovu investicija u pridružena društva i zajedničke poduhvate 0 0
Ostali poslovni prihodi 18.125 34.785
Neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenih finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki 212.011 0
Neto rashod po osnovu obezvređenja finansijskih sredstava i kreditno rizičnih vanbilansnih stavki 0 483.308
UKUPAN NETO POSLOVNI PRIHOD 1.082.661 397.606
UKUPAN NETO POSLOVNI RASHOD 0 0

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

274.645 245.469

Troškovi amortizacije

50.356 47.238

Ostali rashodi

353.320 254.489

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

404.340 0

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

0 149.590
Porez na dobitak 0 0
Dobitak po osnovu odloženih sredstava 0 0
Gubitak po osnovu odloženih sredstava 0 0

DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA

404.340 0

GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA

0 149.590
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja 0 0
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja 0 0

REZULTAT PERIODA - DOBITAK 

404.340 0

REZULTAT PERIODA - GUBITAK

0 149.590
Dobitak koji pripada matičnom entitetu 0 0
Dobitak koji pripada vlasnicima bez prave kontrole 0 0
Gubitak koji pripada matičnom entitetu 0 0
Gubitak koji pripada vlasnicima bez prave kontrole 0 0
Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para) 0 0
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para) 0 0