EN | RS

Bilans stanja

BILANS STANJA na dan 30.06.2016.


   (u hiljadama dinara) 
AKTIVA Iznos tekuće godine

Iznos prethodne godine-

krajnje stanje

Iznos prethodne godine -početno stanje

Gotovina, gotovinski ekvivalenti i sredstva kod centralne banke 4.150.917 4.081.407 5.491.976
Založena finansijska sredstva 335.108 584.834 0
Finansijska sredstva po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjena trgovanju 27.420 295.295 281.805
Finansijska sredstva koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0 0 0
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 1.634.030 244.349 37.343
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća 2.560.851 3.449.188 0
Krediti i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija 1.121.568 3.057.235 2.799.186
Krediti i potraživanja od komitenata 22.072.773 19.195.483 22.189.590
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0 0
Potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika 0 0 0
Investicije u pridružena društva i zajedničke poduhvate 0 0 0
Investicije u zavisna društva 0 0 0
Nematerijalna ulaganja 77.197 28.085 45.611
Nekretnine, postrojenja i oprema 633.659 628.570 626.270
Investicione nekretnine 128.148 130.028 133.789
Tekuća poreska sredstva 0 0 0
Odložena poreska sredstva 62.393


62.393

60.049
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 0 0 0
Ostala sredstva 131.394 177.945 109.900
UKUPNO AKTIVA 32.935.458 31.934.812 31.775.519


   (u hiljadama dinara) 
PASIVA-obaveze Iznos tekuće godine Iznos prethodne godine-krajnje stanje

Iznos prethodne godine -početno stanje

Finansijske obaveze po fer vrednosti kroz bilans uspeha namenjene trgovini 674 0 0
Finansijske obaveze koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha 0 0 0
Obaveze po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika 0 0 0
Depoziti i ostale obaveze prema bankama, drugim finansijskim organizacijama i centralnoj banci 2.388.307 702.699 1.767.720
Depoziti i ostale obaveze prema drugim komitentima 24.064.060 23.373.380 23.190.043
Promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0 0
Izdate sopstvene hartije od vrednosti i druga pozajmljena sredstva 0 0 0
Subordinirane obaveze 0 1.851.741 1.841.943
Rezervisanja 57.280 91.639 55.605
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 0 0 0
Tekuće poreske obaveze 0 0 0
Odložene poreske obaveze 0 0 0
Ostale obaveze 273.902 175.543 202.651
UKUPNO OBAVEZE 26.784.223 26.195.002 27.057.962
KAPITAL      
Akcijski kapital 4.248.483 4.248.483 3.048.483
Sopstvene akcije 0 0 0
Dobitak 407.546 0 4.239
Gubitak 0 185.466 275.654
Rezerve 1.495.206 1.676.793 1.940.489
Nerealizovani gubici 0 0 0
Učešća bez prava kontrole     0
UKUPNO KAPITAL 6.151.235 5.739.810 4.717.557
UKUPNO NEDOSTATAK KAPITALA 0 0 0
UKUPNO PASIVA 32.935.458 31.934.812 31.775.519