EN | RS

Izveštaj o tokovima gotovine

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE u periodu od 01.01 -  30.06.2016.


  (u hiljadama dinara)
  Tekuća godina Prethodna godina
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI    
I Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 962.481 1.071.291
Prilivi od kamata 652.158 747.739
Prilivi od naknada 306.934 320.493
Prilivi po osnovu ostalih poslovnih aktivnosti 1.198 2.884
Prilivi od dividendi i učešća u dobitku 2.191 175
II Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 870.833  712.759
Odlivi po osnovu kamata 164.681 214.721
Odlivi po osnovu naknada 38.306 34.599
Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda 269.379  208.779
Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda 52.663 47.584
Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja 345.804 207.706
III Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima  91.648  358.532
IV Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima 0 0
V Smanjenje plasmana i povećanje depozita i ostalih obaveza 2.640.914  1.256.250
Smanjenje kredita i potraživanja od banaka i drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata 0 1.118.851
Smanjenje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i kratkoročnih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju 0  0
Smanjenje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0
Povećanje depozita i ostalih obaveza prema bankama i komitentima 2.640.914 137.399
Povećanje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju 0 0
Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0
VI Povećanje plasmana i smanjenje depozita i ostalih obaveza  1.062.940  1.218.668
Povećanje kredita i potraživanja od banaka, drugih finansijskih organizacija, centralne banke i komitenata 277.172 0
Povećanje finansijskih sredstava koja se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, finansijskih sredstava namenjenih trgovanju i kratkoročnih hartija od vrednosti koje nisu namenjene investiranju 785.768 1.218.668
Povećanje potraživanja po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0
Smanjenje depozita i ostalih obaveza prema bankama i komitentima 0 0
Smanjenje finansijskih obaveza koje se inicijalno priznaju po fer vrednosti kroz bilans uspeha i finansijskih obaveza namenjenih trgovanju 0 0
Smanjenje obaveza po osnovu finansijskih derivata namenjenih zaštiti od rizika i promene fer vrednosti stavki koje su predmet zaštite od rizika 0 0
VII Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit 1.669.622  396.114
VIII Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit 0 0
Plaćeni porez na dobit 0 0
Isplaćene dividende 0 0
IX Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.669.622 396.114
X Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 0 0
     
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA    
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja  986.518 7.200
Prilivi od ulaganja u investicione hartije od vrednosti 960.303 0
Prilivi od prodaje investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate 20.109 0
Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava  6.106 7.200
Prilivi od prodaje investicionih nekretnina 0 0
Ostali prihodi iz aktivnosti investiranja 0 0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 83.206 21.527
Odlivi po osnovu ulaganja u investicione hartije od vrednosti 0 0
Odlivi za kupovinu investicija u zavisna i pridružena društva i zajedničke poduhvate 0 0
Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava 83.206 21.527
Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina 0 0
Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja 0 0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja 903.312 0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja 0 14.327
     
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA    
I Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Prilivi po osnovu uvećanja kapitala 0 0
Prilivi gotovine po osnovu subordinarnih obaveza 0 0
Prilivi po osnovu uzetih kredita 0 0
Prilivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti i drugih pozajmljenih sredstava 0 0
Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija 0 0
Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja 0 0
II Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.696.853  867.784
Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija 0 0
Odlivi po osnovu subordinarnih obaveza 1.842.216 0
Odlivi po osnovu uzetih kredita 854.637 867.784
Odlivi po osnovu izdatih sopstvenih hartija od vrednosti i drugih pozajmljenih sredstava 0 0
Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja 0 0
III Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
IV Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.696.853  867.784
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE 4.589.913 2.334.741
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE 4.713.832 2.820.738
Đ. NETO POVEĆANJE GOTOVINE 0  0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE 123.919 485.997
Ž. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU GODINE  2.509.121  3.386.542
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE 67.819  111.428
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE 60.879 101.061
J. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA 2.392.142  2.910.912