EN | RS

Opšte informacije

Izdavanje kartice

Visa business kartica se izdaje na zahtev pravnog lica/preduzetnika.

Zahtev - pristupnicu, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju, možete preuzeti u bilo kojoj poslovnoj jedinici Banke.

Na osnovu ocene boniteta klijenta, donosi se odluka o odobravanju ili odbijanju zahteva za izdavanje Visa business kartice.

Broj korisnika kartice u okviru jednog pravnog lica je neograničen, a odluku o tome, ko će od zaposlenih dobiti karticu, donosi rukovodilac pravnog lica.

Rok važnosti Visa business kartice je 12 meseci.

Uslovi za dobijanje i korišćenje Visa business kartice:

  • zaključen Ugovor o izdavanju i korišćenju Visa business kartice
  • polaganje dve blanko sopstvene menice "bez protesta" i dva ovlašćenja za popunjavanje i korišćenje menice
  • odgovarajući broj ovlašćenja u skladu sa Zakonom o platnom prometu
  • ovlašćenje za raspolaganje dinarskim i deviznim sredstvima na računima otvorenim u Banci.

Pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje Visa business kartice

Korišćenje kartice

Korišćenje kartice se vezuje za tekuće dinarske i devizne račune pravnog lica/preduzetnika i to isključivo za račune vezane za redovno poslovanje.

Kartica je međunarodno važeća i može se koristiti za:

  • plaćanje roba i usluga na svim prodajnim mestima u zemlji i inostranstvu, koja imaju istaknut znak Visa do visine odobrenog okvirnog kredita - opšteg limita
  • podizanje gotovine na šalterima i bankomatima

Za troškove nastale upotrebom kartice u zemlji zadužuje se dinarski tekući račun, a za potrošnju nastalu korišćenjem kartice u inostranstvu zadužuje se u evrima devizni račun.

U slučaju da na deviznom računu nema pokriće, Banka na osnovu ovlašćenja Nosioca kartice/a zadužuje njegov dinarski račun na dan kada je za iznos transakcije nastalo zaduženje i formira potreban iznos deviza po prodajnom kursu Banke uvećanom za proviziju.

Korišćenje kartice na Internetu

1418372353 besplatan visa info engKorisnici kartica bez ograničenja mogu obaviti transakciju putem Interneta samo do iznosa u visini EUR 10,00. Za plaćanja u iznosu većem od EUR 10,00 potrebno je kontaktirati besplatni korisnički servis i najaviti korišćenje kartice putem Interneta.

Brojevi besplatnog korisničkog servisa su 011/3040-905 i 011/3040-906 i dostupni su 24/7.

Detaljnije informacije možete preuzeti ovde.

Naknada

  • Izrada kartice - 900 dinara jednokratno
  • Godišnja članarina - do pet kartica članarina iznosi 4.500 dinara, a preko pet 4.000 dinara

Preuzmite Tarifu naknada za usluge po poslovima sa Visa Business karticom

 0800 100 111

kartice@halkbank.rs