EN | RS

Ponuda za zastoj u otplati obaveza

Poštovani klijenti,

Obaveštavamo vas da  u skladu sa  Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, Halkbank ad Beograd svim svojim klijentima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima) nudi zastoj u otplati obaveza – Moratorijum.

Moratorijum predstavlja zastoj u otplati obaveza dužnika prema Banci. Banka tokom trajanja vanrednog stanja ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku. Rok trajanja moratorijuma ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije. Nakon prestanka Moratorijuma, dužnik nastavlja da otplaćuje kredit, tako da se period otplate kredita produžava za 3 meseca. Redovna (ugovorena) kamata koja se obračunava za vreme trajanja Moratorijuma, pripisuje se glavnom dugu i naplaćuje se ravnomernim raspoređivanjem na preostali rok dospeća. 

Moratorijum proizvodi pravno dejstvo istekom 10 dana od dana objavljivanja Ponude Banke. Banka ima pravo da naplati rate kredita koje dospevaju do dana od kog moratorijum počinje da proizvodi pravno dejstvo. Moratorijum počinje da se primenjuje od 31.03.2020. godine.

Banka ima pravo da naplati rate kredita koje dospevaju do dana primene moratorijuma, osim ako je Klijent  pisanim putem zahtevao primenu moratorijuma pre tog roka. U tom slučaju Banka će klijentima omogućiti primenu moratorijuma i na rate kredita koje dospevaju od dana stupanja na snagu Odluke NBS, 18.03.2020. godine.

Klijent ima pravo da u roku od 10 dana od dana objavljivanja ove Ponude, ovu Ponudu odbije, a ukoliko to ne učini – smatraće se da je Ponuda prihvaćena tog 10-og dana.

Obaveštenje o neprihvatanju Ponude, do 30.03.2020. godine, potrebno je dostaviti na jedan od sledeća tri načina :

Privredna društva dodatno dostavljaju zahtev na memorandumu privrednog društva kojim se pozivaju na konkretnu Odluku, uz navođenje svih relevantnih ugovora zaključenih sa bankom za koje zahtevaju da se zastoj ne primeni, uz navođenje relevantnih podataka privrednog društva kao što su naziv, matični broj, uz potpis od strane zakonskog zastupnika, odnosno ovlašćenog lica - zastupnika privrednog društva registrovanog na APR uz dostavu kopije OP obrasca takvog zastupnika.

Banka ne može od klijenta da zahteva naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u omogućavanju klijentima zastoja u otplati obaveza koje klijent ima prema Banci.

Napominjemo da je neophodno da zahtev bude upućen isključivo lično od strane korisnika ili ovlašćenog zastupnika za privredna društva, te da zahteve podnete od strane trećih lica banka neće prihvatati bez adekvatnog ovlašćenja datog od strane korisnika.

Sve dodatne informacije možete dobiti i putem kontakt centra, besplatnim pozivom na 0800/100-111 ili pozivom vašeg kreditnog službenika.

Radno vreme kontakt centra je 24h svakog dana u toku nedelje.

Srdačno vaša,

Halkbank a.d. Beograd

Obljavljeno dana 21.03.2020. godine.