EN | RS

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA OTVARANJE DINARSKOG/DEVIZNOG RAČUNA STRANOM PRAVNOM LICU - NEREZIDENTU


R.br.

Dokumenta koja dostavlja klijent

Forma dokumenta

1.

Izvod iz registra u kome je nerezident-pravno lice upisan u zemlju u kojoj ima registrovano sedište (ne stariji od tri meseca) overen od strane nadležnog organa i preveden na srpski jezik od sudskog tumača

Original

1a

Pravna lica koja su osnovana na osnovu Zakona prilažu Izvod iz Zakona

Original /

Overena kopija

2.

Izvod iz evidencije nadležnog organa sa poreskim brojem (PIB)

Original /

Overena kopija

3.

Akt o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje

Original /

Overena kopija

4.

Lična dokumenta (pasoš) ovlašćenih lica

Original na uvid


R.br.

Dokumenta za utvrđivanje vlasničke strukture

Forma dokumenta

1.

Za svako domaće pravno lice-rezidenta u vlasničkom lancu koje poseduje vlasnički udeo/akcije direktno ili indirektno u pravnom licu koje je podnelo zahtev za otvaranje računa neophodno je dostaviti Izvod iz registra ne stariji od 3 meseca

Original /

Overena kopija

2.

Za svako pravno lice-nerezident u vlasničkom lancu koje poseduje vlasnički udeo/akcije direktno ili indirektno u pravnom licu koje je podnelo zahtev za otvaranje računa neophodno je dostaviti Izvod iz registra u kome je nerezident-pravno lice upisan u zemlju u kojoj ima registrovano sedište (ne stariji od tri meseca) overen od strane nadležnog organa i preveden na srpski jezik od sudskog tumača

Original/

Overena kopija

3.

Fotokopije indetifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš) za svako fizičko lice u vlasničkom lancu koje poseduje vlasnički udeo/akcije najmanje 25% u ukupnom vlasničkom udelu direktno ili indirektno u pravnom licu koje je podnelo zahtev za otvaranje računa

Original na uvid


R.br.

Dokumenta koja se preuzimaju u Halkbank a.d.

Forma dokumenta

1.

Zahtev za otvaranje računa nerezidenta 

Original x 1

2.

Karton deponovanih potpisa - sa pečatom

Original x 2

2.

Karton deponovanih potpisa - bez pečata

Original x 2

5.

Ugovor o otvaranju računa

Original x 2


Napomena: nerezident je dužan da jednom godišnje dostavi Banci ponovo dokument o registraciji (izvod i prevod) radi ponovne identifikacije i utvrđivanja postojanja pravnog lica u inostranstvu