EN | RS

Stambeni kredit bez osiguranja kod NKOSK

Opšte informacije

Halkbank odobrava stambene kredite fizičkim licima sa redovnim primanjima po osnovu zarade ili penzije na tekućem računu otvorenom kod Halkbanke. Krediti se odobravaju za kupovinu, izgradnju, dogradnju ili adaptaciju stambenog prostora.

Prednosti

Stambeni krediti Halkbanke odobravaju se:

 • Bez naknade za godišnje administriranje kredita
 • Bez naknade za puštanje kredita
 • Sa periodom otplate do 30 godina
 • Uz mogućnost otplate sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika.

Uslovi

Iznos

U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita


Namena

Kupovina, izgradnja, dogradnja i adaptacija stambenog prostora


Valuta kredita 

Dinarski kredit indeksiran u EUR


Kriterijum za indeksiranje

EUR – srednji kurs NBS


Rok

Do 30 godina


Grejs period

Do 12 meseci*


Učešće

 • Minimum 35,00%
 • Bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 65,00% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke

Nominalna kamatna stopa

(varijabilna, na godišnjem nivou)

od 3,85% do 4,15% + 6m EURIBOR**


Naknada za obradu zahteva

0,70% - 1,00%


Obezbeđenje


 • 2 blanko sopstvene menice
 • hipoteka I reda na nepokretnosti u korist Banke
 • osiguranje nekretnine na građevinsku vrednost od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode sa vinkulacijom polise u korist Banke

 * krediti za izgradnju/adaptaciju stambenog prostora
** Visina mesečnog anuiteta se usklađuje dva puta godišnje sa visinom 6m EURIBOR-a.

Reprezentativni primer

Vrednost nekretnine

60.000,00 EUR

Učešće 35%
21.000,00 EUR

Iznos kredita

39.000,00 EUR

Anuitet - iznos mesečne obaveze

176,23 EUR

Rok

30 godina

Nominalna kamatna stopa

3,609% godišnje; odnosno 6M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu od 3,85%

Obezbeđenje 

Menice, hipoteka, osiguranje

Naknada za obradu zahteva 

273,00 EUR (0,70%)

Ostali troškovi obezbeđenja


 • 246,00 RSD - Kreditni biro za korisnika
 • 100,00 RSD - 2 menice
 • 12.345,11 RSD Procena nekretnine (100 EUR)
 • 1.234,51 RSD List nepokretnosti (10 EUR)
 • 10.080,00 RSD Overa založne izjave
 • 20.645,00 RSD Upis hipoteke
 • 4.938,04 RSD Osiguranje (40 EUR) 


Ukupan iznos za povraćaj

63.466,83 EUR

Efektivna kamatna stopa

3,76%

Obračun na dan 25.04.2017.

Vrednost 6m Euribora za obračun je -0,241

Kreditni Kalkulator

* Polje koje želite da izračunate mora biti prazno

Parametri kredita:

* Sva polja su obavezna

* Maksimalni period otplate kredita je 360 meseci

Opis Efektivna kamatna stopa:
Efektivna kamatna stopa:
Povraćaj depozita:
Iznos anuiteta (rate):
Broj anuiteta (rate):
Iznos kamata:
Ukupno plaćanja:

Pitanja

Šta je EURIBOR?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.