EN | RS

Stanovništvo - dodatne informacije

Za vreme trajanja vanrednog stanja Banka nije vršila obračun docnje osim za plasmane odobrene nakon 18.03.2020. godine. Bez obzira da li je klijent odbio moratorijum,Banka nije nijednom klijentu obračunavala zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje.  

Banka je za vreme trajanja Moratorijuma kod svih klijenata obračunavala redovnu kamatu na iznos nedospelog glavnog duga.

Klijentima fizičkim licima, banka u toku trajanja moratorijuma ne obračunava kamatu na dospela potraživanja. Dospela potraživanja uključuju kako potraživanja koja je početak zastoja zatekao u statusu dospelosti, tako i potraživanja po anuitetima koja su dospela u periodu zastoja.

Banka neće od klijenata zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa učinjenom olakšicom.  

Klijent koji je prihvatio moratorijum, imao je pravo da je vrši uplate po osnovu plasmana koji su u moratorijumu. Sve takve uplate tretirane su kao namirenje duga, i po isteku moratorijuma zatečeno stanje duga iz perioda moratorijuma ušao je u novi plan otplate. 

Tokom vanrednog stanja Banka nije pokretala postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, niti je aktivirala instrumente obezbeđenja.  

Krediti sa anuitetnom otplatom

Nakon prestanka moratorijuma, klijent nastavlja da otplaćuje kredit, tako da se period otplate kredita produžava za 3 meseca. 

Ukoliko je kredit u grejs periodu koji je istekao u toku moratorijuma, a klijent je prihvatio moratorijum, dospeće prve rate se pomera za 90 dana. Ukoliko grejs period nije istekao u toku moratorijuma, a klijent je prihvatio moratorijum, datum dospeća prve rate je pomeren 90 dana nakon isteka grejs perioda.

Redovna (ugovorena) kamata koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, pripisana je dugu. Po završetku perioda zastoja na ostatak duga (nedospeli dug uključujući dospelu glavnicu po osnovu tri anuiteta iz perioda zastoja) pripisana je redovna kamata tokom perioda zastoja i napravljen novi anuitetski plan produžen za tri meseca.   

Kod plasmana sa ugovorenom dinamikom otplate u anuitetima obračunata redovna kamata odgovara iznosu redovne kamate iz anuitetnog plana važećeg pre stupanja na snagu Odluke.   

Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu građana

Svim klijentima kojima je dozvoljeno prekoračenje isteklo u periodu moratorijuma, Banka je omogućila automatsko produženje pozajmice za dodatni period od 6 meseci od dana dospeća prekoračenja.  

Svim klijentima korisnicima dozvoljenog prekoračenja, Banka je u periodu trajanja moratorijuma obračunavala redovnu ugovorenu kamatu za iznos u korišćenju u okviru odobrenog dozvoljenog prekoračenja.  

Za klijente koji su prihvatili moratorijum, obračunata redovna kamata će dospeti nakon isteka moratorijuma, odnosno pripisuje se dugu i predstavlja osnovicu za obračun kamate nakon moratorijuma.

Takođe, Banka u roku trajanja moratorijuma nije obračunavala zateznu kamatu na dospelo, a neizmireno potraživanje.  

Ukoliko je klijent, fizičko lice, korisnik dozvoljenog prekoračenja, tokom trajanja moratorijuma ušao u nedozvoljeni minus, na to dugovanje se obračunavala redovna ugovorena kamata.   

Ukoliko klijent, fizičko lice, nema odobreno prekoračenje, a tokom trajanja moratorijuma koristio je sredstva preko pozitivnog salda na svom računu, na to dugovanje Banka je obračunavala redovnu ugovorenu kamatu.   

Ukoliko je fizičkom licu, tokom trajanja moratorijuma izostale tri zarade ili je nedozvoljeni minus bio veći od 5.000 dinara u trajanju dužem od 5 dana, dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu se nije ukidalo do isteka roka trajanja moratorijuma.