EN | RS

Završetak moratorijuma II

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS, br. 103/2020), HALKBANK a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) je svim svojim klijentima (fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima)  ponudila novi zastoj u otplati obaveza (Moratorijum) po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i ostalih proizvoda Banke.

Moratorijum se primenjivao na obaveze koje su dospevale počev od 01.08.2020. godine zaključno sa 30.09.2020. godine i odnosio se na sve klijente koji nisu odbili ponudu za Moratorijum. Ukoliko klijent nije izmirio obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i ostalih proizvoda Banke koje su dospele u julu 2020. godine Moratorijum se primenjivao i na ove obaveze klijenta. 

HALKBANK a.d. Beograd Vas obaveštava da je poslednji dan Moratorijuma 30.09.2020. nakon čega nastavljate da otplaćujete svoje obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i ostalih proizvoda tako što se period otplate produžava za period trajanja Moratorijuma (za dva meseca, odnosno za tri meseca, ako su Moratorijumom obuhvaćene neizmirene obaveze dospele u julu).

Nakon prestanka Moratorijuma nastavljate otplatu svojih obaveza u skladu sa novim planom otplate koji će vam Banka dostaviti, osim ako u roku ne dužem od sedam dana od dana prijema novog plana otplate, ne zahtevate alternativni način izmirenja obaveza tako što ćete odmah po isteku Moratorijuma: 

  • izmiriti sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene Moratorijumom (glavnicu i kamatu), 
  • izmiriti sve obaveze po osnovu kamata koja se obračunavala za vreme trajanja Moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja Moratorijuma

Zahtev za alternativni način plaćanja možete uputiti putem elektronske pošte na e-mail adresu office@halkbank.rs ili neposredno u Filijali/Ekspozituri Banke u kojoj ste potpisali Ugovor.

U slučaju da ste iskoristili i prvi Moratorijum, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (Službeni glasnik RS, br. 33/2020), Banka će u skladu sa Instrukcijom NBS i radi usklađivanja efekata iz prvog Moratorijuma sa efektima iz drugog Moratorijuma, u novom planu otplate glavnicu kredita umanjiti za iznos pripisane kamate na kraju prvog Moratorijuma, pridružiti je kamati iz drugog Moratorijuma i ravnomerno rasporediti na preostali rok otplate.

Nove planove otplate za obaveze za koje ste prihvatili Moratorijum, Banka će vam dostaviti poštom ili putem e-mail-a.

Klijenti koji otplaćuju kreditne obaveze putem administrativne zabrane treba da obaveste poslodavca o visini nove mesečne obaveze iz plana otplate, kako bi poslodavac nastavio sa izvršavanjem administrativne zabrane.

Za sve dodatne informacije možete da kontaktirate Filijalu/Ekspozituru Banke u kojoj ste zaključili Ugovor ili da pozovete naš Kontakt centar na broj 0800/100-111. Radno vreme Kontakt centra je 24h svakog dana u toku nedelje a poziv je besplatan.

Srdačno vaša,

HALKBANK a.d. Beograd