Stambeni krediti sa osiguranjem sa NKOSK

Opšte informacije

Halkbank odobrava stambene kredite fizičkim licima sa redovnim primanjima po osnovu zarade ili penzije na tekućem računu otvorenom kod Halkbanke. Krediti se odobravaju za kupovinu, izgradnju, dogradnju ili adaptaciju stambenog prostora.

Period otplate do 30 godina
Mogućnost otplate sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika

Uslovi

Iznos U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita
Namena Kupovina, izgradnja, dogradnja i adaptacija stambenog prostora
Valuta kredita Dinarski kredit indeksiran u EUR
Kriterijum za indeksiranje EUR – srednji kurs NBS
Rok Do 30 godina
Grejs period Do 12 meseci*
Učešće Minimum 20%

Bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 80,00% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke
Nominalna kamatna stopa
(varijabilna, na godišnjem nivou)
1,1% + 6m EURIBOR do 31.12.2024. a nakon toga 3,10% do 3,50% + 6m EURIBOR**
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva 0,50%
Provizija NKOSK Fiksna provizija 30 EUR

Procentualna provizija:
 • - 1,50% sa LTV raciom manjim ili jednakim 70,00
 • - 2,50% sa LTV raciom većim od 70,00 a manjim ili jednakim od 80,00
 • - 3,50% sa LTV raciom većim od 80,00 a manjim ili jednakim od 90,00

Provizija se uvećava za:
 • - 0,25% ako korisnik kredita nema životno osiguranje;
 • - 0,50% ukoliko je hipoteka na tzv. "objektu u izgradnji";
 • - 0,15% ukoliko je predmet hipoteke objekat legalizovan na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji;

Dodatno, provizije se uvećavaju u zavisnosti od stepena kreditne zaduženosti:
 • - 0,50% zaduženost jednaka ili veća od 60%
 • - 1,00% zaduženost jednaka ili veća od 70%
 • - 1,50% zaduženost jednaka ili veća od 80%
Obezbeđenje
 • - 2 blanko sopstvene menice
 • - hipoteka I reda na nepokretnosti u korist Banke
 • - osiguranje nekretnine za svaku godinu kredita na građevinsku vrednost od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode sa vinkulacijom polise u korist Banke
 • - osiguranje kredita kod NKOSK

 

* krediti za izgradnju/adaptaciju stambenog prostora
** Visina mesečnog anuiteta se usklađuje dva puta godišnje sa visinom 6m EURIBOR-a.

Reprezentativni primer

Karakteristike kredita
LTV racio do 80%
Zaduženost klijenta sa novim anuitetom manja od 55%
Objekat je uknjižen i legalizovan
Bez osiguranja života
Naknade su preračunate su u dinarskoj protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan 19.04.2023. godine
Vrednost nekretnine 62.500,00 EUR
Učešće 12.500,00 EUR
Iznos kredita Banke 50.000,00 EUR
Mesečni anuitet 271,59 EUR do 31.12.2024. a nakon toga 330,83 EUR
Rok 30 godina
Nominalna kamatna stopa 5,225%; odnosno 6M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu od 1,1% do 31.12.2024.
a nakon toga 7,225% odnosno 6M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu od 3,10%
Obezbeđenje Menica, hipoteka, osiguranje
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva (0,50%) 29.296 RSD (250,00 EUR)
Naknade NKOSK 3.515 RSD (30 EUR, fiksna provizija)

161.127 RSD (2,75%, 1.375,00 EUR)
Ostali troškovi obezbeđenja 246,00 RSD - kreditni biro za korisnika
100,00 RSD - 2 menice
11.718 RSD procena nekretnine (100 EUR)
540 RSD list nepokretnosti 
15.120 RSD overa založne izjave
26.060 RSD upis hipoteke
4.687 RSD osiguranje (40 EUR)
26.640 RSD overa kupoprodajnog ugovora
Ukupan iznos za povraćaj 118.424,07 EUR
Efektivna kamatna stopa 7,51%

 

Obračun na dan 10.10.2023.
Vrednost 6m Euribora za obračun je 4,125

Prijava za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci


Najčešća pitanja

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) je specijalizovana institucija koja osigurava kredite koje banke odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina.

Ne. Banka je posrednik između klijenta i NKOSK-a.

Loan-To-Value racio predstavlja odnos iznosa kredita i procenjene tržišne vrednosti nekretnine koja se zalaže.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.