Dokumentarni poslovi

Opšte informacije

HALKBANK a.d. Beograd vam u oblasti dokumentarnih poslova nudi:

  • Sve vrste garancija i pisama o namerama
  • Dokumentarni akreditivi
  • Inkaso poslovi

Opseg usluga

Instrumenti dokumentarnih poslova obuhvataju:

  • Direktne i indirektne garancije, domaće i ino-garancije, loro i nostro
  • Dokumentarni akreditive, nostro i loro, konfirmirane i nekonfirmirane.
  • Inkaso poslovi nostro i loro, finansijski i dokumentarni.

Uslovi

Predmet dogovora između banke i klijenta u skladu sa Tarifom banke za dokumentarne poslove

Dokumenta

Zahtevi potrebni za realizaciju dokumentarnih poslova:

Poštovani korisnici ovde možete preuzeti sve obrasce vezane za Dokumentarne poslove:


Dokumentacija

Dokumenta  potrebna za dobijanje instrumenata Dokumentarnih poslova:

  • Uredno popunjen zahtev
  • U zavisnosti od instrumenta koji se traži dokumenat kojim se dokumentovano dokazuje postojanje transakcije na koju se konkretan instrumenat odnosi( ugovor, aneks ugovora, profaktura, tenderska dokumentacija, odluka o dodeli posla...)

Naknada se naplaćuje za definaisani period – najčešće tromesečno kao naknada za rizik. Ostale nakande se naplaćuju hronološki u skladu sa Tarifom naknada kako se poslovne promene vezane za instrumente dokumentarnih poslova dešavaju.