Lista reprezentativnih usluga

Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za potrošače

1 Vođenje platnog računa Pružalac platnih usluga održava platni račun potrošača u skladu sa zaključenim ugovorom kako bi potrošaču omogućio da koristi novčana sredstva na tom platnom računu i usluge povezane s platnim računom.
2 Bezgotovinski prenos
novčanih sredstava u
dinarima u Republici
Srbiji
Platilac kod svog pružaoca platnih usluga inicira prenos novčanih sredstva u dinarima sa svog platnog računa na platni račun primaoca plaćanja.
3 Bezgotovinski prenos
novčanih sredstava u
evrima s deviznog tekućeg
računa u evrima
Platilac kod svog pružaoca platnih usluga inicira prenos novčanih sredstva u evrima sa svog deviznog tekućeg računa u evrima na platni račun primaoca plaćanja.
4 Prijem novčanih sredstava
iz inostranstva na devizni
tekući račun u evrima
Pružalac platnih usluga odobrava iznos novčanih sredstava u evrima na devizni tekući račun potrošača u evrima, po osnovu platne transakcije koju je inicirao platilac iz inostranstva.
5 Elektronsko bankarstvo Pružalac platnih usluga omogućava potrošaču korišćenje usluga povezanih s platnim računom korišćenjem odgovarajućeg aplikativnog softvera na računaru.
6 Mobilno bankarstvo Pružalac platnih usluga omogućava potrošaču korišćenje usluga povezanih s platnim računom korišćenjem odgovarajućeg aplikativnog softvera na mobilnom telekomunikacionom uređaju.
7 Trajni nalog Pružalac platnih usluga u skladu sa instrukcijom potrošača izvršava redovne periodične prenose unapred određenih/odredivih iznosa novčanih sredstava s računa potrošača na drugi račun.
8 Direktno zaduženje Primalac plaćanja inicira prenos novčanih sredstava s računa potrošača na svoj račun, na osnovu saglasnosti koju je potrošač dao tom primaocu plaćanja, svom pružaocu platnih usluga ili pružaocu platnih usluga primaoca plaćanja. Na osnovu tako inicirane platne transakcije, pružalac platnih usluga potrošača prenosi novčana sredstva primaocu plaćanja na datum ili datume koji/koje su potrošač i primalac plaćanja međusobno ugovorili, pri čemu su novčana sredstva koja se prenose najčešće u promenljivom iznosu.
9 Izdavanje čekova Pružalac platnih usluga potrošaču izdaje ček kojim potrošač može dati saglasnost za izvršenje platne transakcije sa svog platnog računa.
10 Izdavanje debitne kartice Pružalac platnih usluga potrošaču izdaje platnu karticu koja je povezana s platnim računom potrošača. Izdatom debitnom platnom karticom potrošač može plaćati robu i usluge i/ili podizati gotov novac na bankomatima i šalterima pružalaca platnih usluga do visine iznosa sredstava koje ima na računu, koji može da uključuje i dozvoljeno prekoračenje.
11 Izdavanje kreditne kartice Pružalac platnih usluga izdaje kreditnu karticu koja je povezana s platnim računom potrošača. Kreditna kartica omogućava korišćenje novčanih sredstava kojima pružalac platnih usluga kreditira potrošača korisnika kartice, u skladu s prethodno zaključenim ugovorom, tako da se za ukupan iznos transakcija izvršenih tom karticom zadužuje platni račun u celosti ili delimično na ugovoreni datum. Pružalac platnih usluga može obračunati i naplatiti potrošaču kamatu u skladu sa ugovorom o izdavanju i korišćenju kreditne kartice.
12 Isplata gotovog novca korišćenjem platne kartice Potrošač podiže gotov novac korišćenjem debitne kartice, odnosno kreditne kartice povezane s platnim računom, na bankomatu i/ili šalteru pružaoca platnih usluga u Republici Srbiji i/ili u inostranstvu.
13 Plaćanje kreditnom karticom na prodajnom mestu trgovca Potrošač plaća robu i usluge korišćenjem kreditne kartice povezane s platnim računom na prodajnom mestu trgovca u Republici Srbiji i/ili u inostranstvu.
14 Dozvoljeno prekoračenje računa Na osnovu ugovora o dozvoljenom prekoračenju računa, pružalac platnih usluga na platnom računu potrošača stavlja na raspolaganje ugovoreni iznos novčanih sredstava koja potrošač može koristiti kada na računu više nema sopstvenih novčanih sredstava. Ugovorom o dozvoljenom prekoračenju utvrđuje se najviši iznos novčanih sredstava koji potrošač može koristiti, kao i naknada i kamate, ako ih pružalac platnih usluga naplaćuje.