Promena platnog računa

Banka Korisniku platne usluge – potrošaču, bez naknade, omogućava promenu platnog računa u istoj valuti ukoliko se isti otvara ili je otvoren kod novog pružaoca platnih usluga, na bazi Ovlašćenja za promenu računa dostavljenog od Korisnika platne usluge sačinjenog u pismenoj formi. Promena platnog računa može biti sa ili bez gašenja platnog računa koji je otvoren kod prethodnog pružaoca platnih usluga.

Banka uslugu Promene platnog računa vrši u skladu sa Opštim uslovima poslovanja za otvaranje, vođenje i gašenje računa i pružanje platnih usluga stanovništvu i Operativnim pravilima za promenu platnog računa, sadržane u Informaciji o usluzi promene platnog računa koje se mogu primeniti na aktuelnu ponudu usluga Banke.