Platni promet sa inostranstvom

Obaveštenje o izmenama

Obaveštavamo Vas da će u skladu sa Uputstvom o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom NBS počev od 1.4.2021. godine doći do promena u sadržini naloga platnog prometa sa inostranstvom sa šifrom osnova 112 ( uvoz / izvoz robe ).

U nalogu za naplatu uvodi se novo obavezno polje 12a u kome se navodi broj, godina i iznos fakture / profakture.

U nalogu za plaćanje uvodi se novo obavezno polje 7a u kome se navodi broj, godina i iznos fakture / profakture.

Obavezno je da brojevi fakture/profakture koji se navode u nalozima odgovaraju broju koji je naveden u Jedinstvenoj carinskoj ispravi – rubrika 44 ,a zbir naplaćenih odnosno plaćenih iznosa navedenih po pojedinačnim fakturama/profakturama u polju 12a odnosno 7a treba da bude jednak zbirnom iznosu u polju 12 odnosno 7,za šifru osnova 112.

Obaveza popunjavanja polja 12a i 7a se odnosi kako na naloge predate na šalteru Banke u papirnom obliku tako i za naloge date elektronskim putem.

Za tačnost podataka u nalozima platnog prometa sa inostranstvom odgovoran je klijent banke  - korisnik priliva/nalogodavac plaćanja.

Opšte informacije

Veliko iskustvo službenika Halkbank a. d. Beograd u obavljanju deviznih poslova i razvijena mreža korespodentskih banaka, omogućava klijentima da dobiju potpunu uslugu vezanu za platni promet sa inostranstvom i to:

 • Otvaranje računa klijentima (rezidentima/nerezidentima)
 • Plaćanje prema inostranstvu
 • Naplata iz inostranstva
 • Prijem novčanih sredstava iz inostranstva na devizni tekući račun u evrima – Loro transferi
 • Bezgotovinski prenos novčanih sredstava u evrima s deviznog tekućeg računa u evrima – Nostro transferi
 • Transferi po osnovu Western Union-a
 • Naplata ino čeka za pravna lica
 • Isplata po službenom putu (akontacija/konačan obračun)
 • Prilivi/plaćanja sa Kosovom
 • Kupovina i prodaja deviza na deviznom tržištu
 • Devizni krediti
 • Registracija kreditnog posla zaduženja kod NBS
 • Dokumentarni poslovi (akreditiv, garancije, inkaso)
 • Elektronsko bankarstvo - devizni e-bank

Banka je direktno uključena u SWIFT mrežu (society for worldwide interbank financial telecomunication) pa je obavljanje međunarodnog platnog prometa sigurno i brzo.

Šta je neophodno domaćem pravnom licu (rezidentu) da bi se izvršilo plaćanje prema inostranstvu preko Halkbank a. d. Beograd?

 • Kompletno popunjen nalog za plaćanje (blanko nalog za plaćanje rezidenta (slog 70), uputstvo za popunjavanje naloga)
 • Dokument kojim se dokazuje da postoji obaveza plaćanja prema inostranstvu (npr: profaktura za avansnu uplatu; faktura i carinska deklaracija, ugovor i sl.)
 • Instrukcija za plaćanje prema inostranstvu (napomena: neophodno je da instrukcija poseduje IBAN korisnika sredstava kao i SWIFT adresu banke korisnika sredstava)

Šta je potrebno da znate da biste ostvarili naplatu iz inostranstva?

 • Da bi pravno ili fizičko lice dobilo priliv iz inostranstva, neophodno je da u Banci uzme instrukcije za priliv na kojima su navedeni korespodenti Halkbanke u inostranstvu za različite valute plaćanja kao i ispravan IBAN korisnika naplate.
 • Instrukcije se mogu dobiti u svim filijalama/ekspoziturama Halkbanke na šalterima ili kod referenata zaduženih za devizne poslove.
 • Po prijemu sredstava iz inostranstva pravno lice korisnik naplate je dužan da banci dostavi dokumenat koji je osnov naplate kao i zahtev za raspored deviznog priliva (na devizni ili na dinarski račun) na svom memorandumu.

Rok za raspored deviznog priliva iz inostranstva je 24h, tj. priliv se mora rasporediti na dan prijema obaveštenja o prilivu ili najkasnije sutradan. Za više informacija posetite našu najbližu filijalu ili kontaktirajte sa nama putem i-mejla doznake@halkbank.rs.

Zašto izabrati Halkbank a. d. Beograd?

 • Stručan kadar koji Vam pruža pomoć prilikom obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
 • Brza obrada naloga za plaćanje sa valutom izvršenja istog dana
 • Dokaz o izvršenom plaćanju klijent dobija istog dana kada je plaćanje izvšeno
 • Korišćenje priliva istog dana kada je dostavljen raspored priliva
 • Mogućnost avansne isplate priliva (pre valute dospeća)
 • Sve vrste naplata iz inostranstva za pravna lica kao i loro transferi u zemlji vrše se bez provizije.

Najčešća pitanja

Preko Halkbanke možete plaćati u bilo kojoj zemlji sveta u 10 različitih valuta plaćanja.

SWIFT adresa Halkbank a. d. Beograd je CABARS22.

Korespodenti Halkbank a. d. Beograd

 

Naziv banke Swift adresa Valuta
Commerzbank AG Frankfurt COBADEFF EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, SEK
Erste Group Bank AG, Vienna GIBAATWG USD, EUR
Ziraat Bank International AG TCZBDEFF EUR
KT Bank AG KTAGDEFF EUR
Turkiye Halk Bankasi A.S. TRHBTR2A EUR, USD, TRY
Halk Banka a.d. Skopje EXPCMK22 EUR

International Bank Account Number – IBAN (Međunarodni broj bankarskog računa) je međunarodni standard za numeraciju bankarskih računa. IBAN je uveden kako bi olakšao plaćanje u Evropskoj uniji i sada je jedan od osnovnih uslova za automatsku obradu naloga za plaćanje u deviznom platnom prometu. U Srbiji je počeo sa primenom 01. januara 2005. godine kao tehnička inovacija za ubrzanje platnog prometa preko inostranih korespodentnih banaka.

IBAN se sastoji od dvoslovne oznake zemlje (ISO 3166-1), iza koje dolazi kontrolni broj (dva znaka) i maksimalno trideset alfanumeričkih znakova koji označavaju broj računa. IBAN u Srbiji se sastoje od 22 alfanumerička znaka i počinju sa RS35.

Devizni e-bank

Klijenti Halkbanke devizne transakcije sa bankom mogu da obavljaju i elektronskim putem preko e-bankinga. Klijenti koji plaćanje u inostranstvu vrše sa svog deviznog računa, a nalog za plaćanje šalju elektronskim putem ostvaruju pravo na umanjenje naknade za plaćanje od 20%. Klijent preko deviznog e-bankinga može još da izvrši i kupovinu ili prodaju deviza kao i raspored priliva iz inostranstva. Svi klijenti zainteresovani za korišćenje usluga deviznog e-bankinga mogu nam se obratiti putem mejla: devizniebank@halkbank.rs ili u svojim matičnim filijalama/ekspoziturama.