Halkbank Korisniku platne usluge , pravnom licu i preduzetniku, bez naknade, omogućava promenu platnog računa u istoj valuti ukoliko se isti otvara ili je otvoren kod novog pružaoca platnih usluga, na bazi Ovlašćenja za promenu računa dostavljenog od Korisnika platne usluge sačinjenog u pismenoj formi. Promena platnog računa može biti sa ili bez gašenja platnog računa koji je otvoren kod prethodnog pružaoca platnih usluga.

Dostavljenim Ovlašćenjem za promenu računa, Korisnik platne usluge daje instrukciju i saglasnost Banci da novom pružaocu platne usluge prenese novčana sredstva na platnom računu (raspoloživo pozitivno stanje).

Informacije u vezi sa promenom platnog računa se nalaze u Dokumentu - Informacije o usluzi promene platnog računa.