Tekući računi

General information

U okviru dnevnog bankarstva, pružamo Vam sledeće usluge:

 1. Otvaranje i vođenje tekućeg računa u RSD
 2. Otvaranje i vođenje tekućeg računa u stranoj valuti
 3. E-banking
 4. Dostavljanje izvoda i obaveštenja o plaćanju
  • Dnevno slanje izvoda na e-mail
  • Dnevno slanje deviznog izvoda na e-mail
  • Obaveštenje o realizovanom deviznom plaćanju i prilivu
  • Dostavljanje kopije SWIFT poruke
 5. SMS servis i obaveštenja
  • Upit stanja na računu
  • Obaveštenje o prilivu
  • Obaveštenje o odlivu

Napomena:

Mesečna naknada iznosi 390,00 RSD
Mesečna naknada se obračunava i u slučaju da se neki od proizvoda/usluga ne realizuje.

Dokumenta

Osnovni obrasci:

Poštovani korisnici ovde možete preuzeti dokumentaciju :

Promena platnog računa

Halkbank Korisniku platne usluge , pravnom licu i preduzetniku, bez naknade, omogućava promenu platnog računa u istoj valuti ukoliko se isti otvara ili je otvoren kod novog pružaoca platnih usluga, na bazi Ovlašćenja za promenu računa dostavljenog od Korisnika platne usluge sačinjenog u pismenoj formi. Promena platnog računa može biti sa ili bez gašenja platnog računa koji je otvoren kod prethodnog pružaoca platnih usluga.

Dostavljenim Ovlašćenjem za promenu računa, Korisnik platne usluge daje instrukciju i saglasnost Banci da novom pružaocu platne usluge prenese novčana sredstva na platnom računu (raspoloživo pozitivno stanje).

Informacije u vezi sa promenom platnog računa se nalaze u Dokumentu - Informacije o usluzi promene platnog računa.

Lista reprezentativnih usluga

Na sledećem linku možete pogledati listu reprezentativnih usluga

Pregled naknada i usluga

Dinarski platni račun - paket

Saznaj više

Osnovni račun

Saznaj više

Devizni platni račun

Saznaj više