Dinarski platni promet

Opšte informacije

Halkbank a. d. Beograd je razvila uslugu brzog, efikasnog i kvalitetnog sistema za obavljanje platnog prometa, kao jednu od osnovnih funkcija u bankarskom poslovanju, koju nudi svojim klijentima u skladu sa njihovim potrebama.

Dokumenta

Dokumentacija potrebna za otvaranje dinarskog računa pravnog lica sa upotrebom pečata

Obrasci za otvaranje tekućeg računa su dostupni u svim organizacionim delovima Banke, ili se mogu preuzeti sa našeg sajta:

Dokumentacija potrebna za otvaranje dinarskog računa pravnog lica bez upotrebe pečata

Obrasci za otvaranje tekućeg računa su dostupni u svim organizacionim delovima Banke, ili se mogu preuzeti sa našeg sajta:

Za više informacija posetite našu najbližu filijalu ili kontaktirajte sa nama putem i-mejla: dinarskipp@halkbank.rs

Pogodnosti

Koje usluge platnog prometa nudi Halkbank?

 • Otvaranje računa (tekućih i drugih računa u skladu sa zakonom);
 • Gotovinske uplate i isplate;
 • Plaćanja u korist računa koji se vode u Halkbanci;
 • Plaćanja u korist računa koji se vode u drugim bankama;
 • Izveštavanje učesnika u platnom prometu o nastalim promenama na računu (izvod);
 • Mogućnost obavljanja svih poslova platnog prometa na jednom mestu uključujući i platni promet sa inostranstvom;
 • Naplata sa računa klijenta (po osnovu dospelih hartija od vrednosti i drugih instrumenata ozbezbeđenja plaćanja);
 • Mogućnost plaćanja tokom čitavog dana;
 • Mogućnost izdavanja naloga sa budućom valutom plaćanja;
 • Mogućnost upravljanja prioritetima plaćanja;
 • Elektronsko bankarstvo;
 • Bankomati i platne kartice

FAQ

Usluge platnog prometa možete dobiti na svim šalterima organizacionih delova Banke.

Klijent Banke bira da li će izveštaj o promenama na računu da preuzme na šalteru, putem faksa ili elektronski.

Interni nalozi (računi klijenata u okviru iste banke) izvršavaju se istog trenutka kada je plaćanje izvršeno.


Međubankarska plaćanja:

RTGS (bruto obračun) - nalozi preko 300.000 dinara izvršavaju se radnim danima (subotom interni platni promet)

Neto obračun (kliring) – nalozi do 300.000 dinara

I ciklus: radnim danom od 9.00 do 10.30

II ciklus: radnim danom od 11.00 do 12.30

III ciklus: radnim danom od 13.00 do 14.30