Krediti za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva sa garancijom Republike Srbije

Opšte informacije

Halkbank a.d. Beograd je potpisala Ugovor sa Ministarstvom finansija Republike Srbije i Narodnom bankom Srbije, sa ciljem podrške privredi u ublažavanju posledica pandemije bolesti COVID -19.

Uslovi

Korisnici kredita mogu biti preduzetnici, mikro, mala i srednja privredna društva, kao i poljoprivredna gazdinstva registrovana u APR-u.

Maksimalan iznos kredita: do 25% prihoda iz 2019, a ne više od 3 miliona evra, posmatrajući na nivou bankarskog sektora.

Krediti se odobravaju sa rokom do 36 meseci, uključujući obavezan grace period od najmanje 9 do najviše 12 meseci.

Korisnici kredita moraju ispunjavati sledeće uslove, definisane Uredbom o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS”, broj 57/20):

- da je lice sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva, koje je registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije i klasifikovano kao preduzetnik, ili mikro, malo i srednje privredno društvo u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, a prema finansijskim izveštajima koji se dostavljaju Agenciji za privredne registre Republike Srbije za statističke svrhe za 2019. godinu;

- da je lice kome je u skladu sa kreditnom politikom banke odobren novi ili zanavljanje postojećeg kredita za koji Republika Srbija može garantovati banci u skladu Uredbom;

- da nije u stanju neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije na dan 29. februar 2020. godine;

- da nije jedinica lokalne samouprave, ni pravno lice u kome Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešće u vlasništvu preko 50%;

- da nije bio u statusu neizmirenja obaveza u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine, niti je u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. godine Banka prema njemu preduzela mere restrukturiranja, a u skladu sa definicijom statusa neizmirenja obaveza prema regulativi Narodne banke Srbije, odnosno restrukturiranog potraživanja prema propisima Narodne banke Srbije kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banaka;

- da nije privredno društvo nad kojim se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje u smislu Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju („Službeni glasnik RS”, broj 89/15), nad kojima se sprovodi postupak u smislu Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18) (prethodni stečajni postupak, bankrotstvo, reorganizacija) i nad kojima se sprovodi postupak prinudne likvidacije u smislu Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19);