Stambeni krediti bez osiguranja kod NKOSK

Opšte informacije

Halkbank odobrava stambene kredite fizičkim licima sa redovnim primanjima po osnovu zarade ili penzije na tekućem računu otvorenom kod Halkbanke. Krediti se odobravaju za kupovinu, izgradnju, dogradnju ili adaptaciju stambenog prostora.

Period otplate do 25 godina
Mogućnost otplate sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika

Uslovi

Iznos U zavisnosti od kreditne sposobnosti korisnika kredita
Namena Kupovina, izgradnja, dogradnja i adaptacija stambenog prostora
Valuta kredita Dinarski kredit indeksiran u EUR
Kriterijum za indeksiranje EUR – srednji kurs NBS
Rok Do 25 godina
Grejs period Do 12 meseci*
Učešće Minimum 35,00%
Bez učešća ukoliko iznos odobrenog kredita ne prelazi 65,00% vrednosti nepokretnosti koja je predmet hipoteke
Nominalna kamatna stopa
(varijabilna, na godišnjem nivou)
1,10% + 6m EURIBOR do 31.12.2024. a nakon toga 3,15% do 3,55% + 6m EURIBOR**
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva 0,50% 
Obezbeđenje 2 blanko sopstvene menice
hipoteka I reda na nepokretnosti u korist Banke
osiguranje nekretnine na građevinsku vrednost od osnovnih rizika i dopunskog rizika izliva vode sa vinkulacijom polise u korist Banke

 

* krediti za izgradnju/adaptaciju stambenog prostora
** Visina mesečnog anuiteta se usklađuje dva puta godišnje sa visinom 6m EURIBOR-a.

Reprezentativni primer

Vrednost nekretnine 60.000,00 EUR
Učešće 35% 21.000,00 EUR
Iznos kredita 39.000,00 EUR
Anuitet - iznos mesečne obaveze 230,36 EUR do 31.12.2024. a nakon toga 275,04 EUR
Rok 25 godina
Nominalna kamatna stopa 5,225% godišnje; odnosno 6M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu od 1,10% do 31.12.2024.
a nakon toga 7,275% godišnje; odnosno 6M EURIBOR uvećan za fiksnu maržu od 3,15%
Obezbeđenje Menice, hipoteka, osiguranje
Naknada za obradu i realizaciju kreditnog zahteva (0,50%) 22.850,78 RSD (195,00 EUR)
Ostali troškovi obezbeđenja 246,00 RSD - kreditni biro za korisnika
100,00 RSD - 2 menice
11.718,00 RSD procena nekretnine (100 EUR)
560,00 RSD list nepokretnosti 
10,800.00 RSD overa založne izjave
22.060,00 RSD upis hipoteke
4,687.00 RSD osiguranje (40 EUR)
Ukupan iznos za povraćaj 82.004,42 EUR
Efektivna kamatna stopa 7,28%

 

Obračun na dan 10.10.2023.
Vrednost 6m Euribora za obračun je 4,125

Prijava za proizvod

Lični podaci

+381

Dodatni podaci


Najčešća pitanja

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa koja se utvrđuje na evropskom međubankarskom tržištu. On predstavlja dnevnu prosečnu stopu po kojoj prvoklasne evropske banke međusobno nude na zajam neosigurana novčana sredstva.