halkbank

Obaveštenje o privremenom zastoju na rast promenljive nominalne kamatne stope na stambene kredite

22. septembar 2023 Obaveštenja

Narodna banka Srbije je donela Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima (Službeni glasnik 78/23) (u daljem tekstu: Odluka), na osnovu koje će HALKBANK a.d Beograd (u daljem tekstu: Banka), izvršiti primenu privremenog zastoja na rast ugovorene promenljive nominalne kamatne stope prvog stambenog kredita, a čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj.

Odluka se odnosi na klijente - fizička lica  koji su korisnici prvog stambenog kredita, obezbeđenog hipotekom (u daljem tekstu: Klijent), ukoliko Klijent trenutno ima više stambenih kredita u jednoj banci. Ukoliko Klijent ima samo jedan stambeni kredit u ovom trenutku, taj kredit se smatra prvim kreditom. Pri tome, za primenu napred navedene mere nije relevantno da li je korisnik stambenog kredita u nekom prethodnom periodu već imao odobren stambeni kredit, koji je u međuvremenu otplatio ili ga refinansirao. 

Mere privremenog zastoja na rast ugovorene promenljive nominalne kamatne stope prvog stambenog kredita se primenjuju na period od narednih 15 meseci, počev od prve rate koja dospeva u oktobru do 31. decembra 2024.godine.

Za stambene kredite kod kojih je ugovorena promenljiva kamatna stopa, Odlukom je predviđeno da nominalna kamatna stopa ne može biti viša od 4,08%.  Izuzetno, u slučaju da je Klijent zaključio ugovor o stambenom kreditu u periodu od 31. jula 2022. godine do dana stupanja na snagu Odluke (13.09.2023. godine) sa nominalnom kamatnom stopom koja je bila viša od 4,08%, nominalna kamatna stopa po tom kreditu će biti smanjena na nominalnu kamatnu stopu iz plana otplate koju je Klijentu dostavljen pri zaključenju ugovora o stambenom kreditu (prvi plan otplate).

Banka će svim Klijentima na koje se Odluka primenjuje,  dostaviti novi plan otplate, koji se primenjuje počev od rate kredita koja dospeva u oktobru 2023. godine, kao i obaveštenje o načinu primene umanjene kamatne stope u smislu pomenute Odluke, i to najkasnije pet dana pre dospeća te rate stambenog kredita.

Pored mera propisanih Odlukom, Banka će u periodu primene Odluke, na zahtev Klijenta, omogućiti prvog narednog radnog dana od dana prijema zahteva, da bez naknade izvrši potpunu ili delimičnu prevremenu otplatu stambenog kredita, uz mogućnost da preostali rok otplate ostane isti ili da se isti skrati u skladu sa zahtevom Klijenta.